જામ-રાવલ શહેર : સરકારી કચેરી ...
    

નામ - રાવલ નગરપાલિકા

સરનામું - દરબાર ગઢ- મેઇન બજાર , જામ રાવલ

ફોન નં. - ૦ર૮૯૧ - રર૮ર૪૯