જામ-રાવલ શહેર : ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ...
    આ શહેરમાં નગર પાલિકા નોટીફાઈડ એરીયાનું વહીવટ તંત્ર ગોઠવાયેલ છે.આ શહેરના ૩ (ત્રણ) મુખ્ય પ્રવેશ માર્ગ ઉતર દિશામાં આવેલો છે.જયારે બીજો પુર્વ તરફ જોડાયેલ છે અને ત્રીજો પશ્વિમ બાજુએ આવેલો છે.ઉતર દિશામાં આવેલો પ્રવેશ માર્ગ મુખ્ય શહેરને જોડે છે.જે આ નગર શહેરથી ૦ કી.મી. દુર આવેલો છે.ઉતર દિશાનો પ્રવેશ માર્ગ (નેશનલ હાઈવે) ૮ નંબર ધોરી માર્ગને જોડે છે, જે આ નગર/શહેર થી ૪પ કી.મી. દુરથી પસાર થાય છે. સરકારી કચેરીઓ