જામ-રાવલ શહેર : ચીફ ઓફિસરશ્રીની યાદી...
ક્રમ
નામ ચાર્જ સંભાળ્યા તારીખ ચાર્જ છોડયા તારીખ
શ્રી વી.બી.ઠાકર ૧૧/૦૮/ર૦૦પ ર૮/૦૮/ર૦૦પ
શ્રી એ.પી.ગોહીલ ર૮/૦૮/ર૦૦પ ર૮/૦૩/ર૦૦૭
શ્રી એ.જે.વ્યાસ ર૮/૦૩/ર૦૦૭ ૩૦/૦૮/ર૦૦૭
શ્રી એ.બી.શેખ ૩૦/૦૮/ર૦૦૭ ૧ર/૧૧/ર૦૦૮
એ.જે.કનેરીયા ૧ર/૧૧/ર૦૦૮ રપ/૦પ/ર૦૦૯
શ્રી એ.બી.શેખ રપ/૦પ/ર૦૦૯ ર૯/૦પ/ર૦૦૯
શ્રી જે.એચ.શ્રોત્રિય ર૯/૦પ/ર૦૦૯ ૧૯/૦૧/ર૦૧૦
શ્રી જે.ડી.જાડેજા ૧૯/૦૧/ર૦૧૦ ૦પ/૦૭/ર૦૧૦
શ્રી એ.આર.પાઠક ૦પ/૦૭/ર૦૧૦ ૦ર/૦૯/ર૦૧૦
૧૦
શ્રી પી.એ.ચાવડા ૦ર/૦૯/ર૦૧૦ ૧પ/૦૪/ર૦૧૩
૧૧
શ્રી પી.આર.અમીન ૧પ/૦૪/ર૦૧૩ રર/૦૮/ર૦૧૪
૧ર
શ્રીમતી કે.યુ.આહલુવાલિયા રર/૦૮/ર૦૧૪