જામ-રાવલ શહેર : પ્રમુખશ્રી/ચીફ ઓફિસરશ્રી...
હાલમાં જામ-રાવલ નગરપાલિકામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રી લલીતભાઈ લખમણભાઈ જાદવ કાર્યરત છે..
હાલમાં જામ-રાવલ નગરપાલિકામાં ઇન્ચાર્જ ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી ઉદયભાઈ નસીત કાર્યરત છે.