જામ-રાવલ શહેર : પ્રમુખશ્રી/ચીફ ઓફિસરશ્રી...
હાલમાં જામ-રાવલ નગરપાલિકામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રીમતી મોતીબેન વાલાભાઈ દુદાભાઈ પરમાર કાર્યરત છે.
હાલમાં જામ-રાવલ નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફિસરશ્રી તરીકે શ્રી અશ્વિન કે.ગઢવી કાર્યરત છે.